Volgens de laatste berichten mogen ook dansscholen na 1 juli weer open met de nodige beperkingen.

Indien je gekozen hebt voor de optie privelessen maak dan hiervoor de afspraken, bel of app nr. 06-58844221, onze voorkeur heeft app, we kunnen namelijk niet op alle momenten de telefoon beantwoorden.

De lessen mogen gegeven worden aan paren, kleine groepen en ook aan paren die altijd samen dansen maar niet tot het zelfde gezin behoren.

Wel moeten en willen wij ons aan de voorschriften houden. Het hierbij horende protocol staat op onze website en ligt op de dansschool ter inzage. Zonder overdreven angstig te zijn blijft jullie en onze gezondheid voorop staan.

Diegene  die voor optie 2 of 3 gekozen hebben zien we graag weer terug in september.

Fijne vakantie, tot ziens.
Guus en Chantal

 

BASISPROTOCOL DANSSECTOR

basisprotocol danssector 3 juni 2020 

Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele danssector, voor activiteiten die binnen plaatsvinden. Daarnaast maken ondernemers een accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de accommodaties uitschrijven. De ondernemers communiceren hierover naar de medewerkers2 , docenten3 , dansers4 en indien van toepassing ouders5 en overige belanghebbenden/betrokkenen6 .

Algemene notities vooraf

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • dit protocol heeft als doel een verantwoorde, (eventueel gefaseerde) openstelling van de gehele danssector, in al haar diversiteit, mogelijk te maken

 • ten tijde van het opstellen van dit protocol is het voor ondernemers op basis van de nationale maatregelen nog niet toegestaan om de deuren te openen voor dansactiviteiten die binnen plaatsvinden;

 • dit protocol heeft betrekking op alle dansvormen die binnen plaatsvinden. Indien dansactiviteiten buiten plaatsvinden dient het Protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF te worden gevolgd;

 • voor horeca-activiteiten die in de accommodatie van de ondernemer plaatsvinden gelden de specifieke regels zoals deze voor de horecasector van toepassing zijn. 

 • voor dansactiviteiten die plaatsvinden in het kader van het regulier en speciaal onderwijs, buitengewoon en/of bijzonder onderwijs, beroepsonderwijs, kinderopvang en de zorgsector dienen, indien van toepassing, de protocollen die specifiek voor deze sectoren zijn opgesteld te worden gevolgd;

 • uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen met betrekking tot dansactiviteiten helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle ondernemers, medewerkers, docenten en dansers;

 • ondernemers, medewerkers, docenten en dansers houden zich aan de geldende RIVM-richtlijnen;

 • alle betrokken partijen communiceren over de afspraken.
  Ondernemers maken afspraken, in samenspraak met eventuele verhuurders en/of huurders, zichtbaar binnen de accommodatie;

 • de accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol zal door de ondernemer worden opgenomen in de aanwezige ARBO-catalogus en alle risico’s in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

2 Overal waar medewerker staat moet ook gelezen worden vrijwilliger of stagiair.
3 Overal waar staat docent moet ook gelezen worden coach, dansleider of trainer.
4 Overal waar danser staat moet ook gelezen worden leerling of student.
5 Overal waar ouders staat moet ook gelezen worden verzorger, wettelijk vertegenwoordiger of begeleider. 6 Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend eventuele partners, gemeenten en lokaal gezag.

Basis

In dit protocol is rekening gehouden met de diversiteit die de danssector kenmerkt en in het bijzonder de specifieke eigenschappen van een dansvorm (solo, paar, groep, “stationair” of door de ruimte bewegend) en de mogelijkheid om de dansvorm in onderlinge afstand uit te voeren.

I

Algemeen

 

1

Algemene RIVM-richtlijn Veiligheids- risico’s

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend.
Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • zorg dat medewerkers, docenten en dansers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren, of onderdeel uitmaken van een vast danspaar;

 • een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor dansers onderling geldt voor dansers tot en met 12 jaar;

 • als vast danspaar wordt beschouwd: twee dansers uit hetzelfde huishouden of twee dansers die altijd (voor alle dansmomenten die als paar worden uitgevoerd) samen dansen;

 • de ondernemer houdt een registratie bij van de dansers die een vast danspaar vormen;

 • ondernemers melden zich bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren.

2

Hygiëne- maatregelen

Ondernemers dragen er zorg voor dat de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • de ondernemer hangt de hygiëneregels zichtbaar op bij de ingang van de accommodatie en herhaalt deze op meerdere plekken binnen de accommodatie;

 • bied dansers, medewerkers en docenten bij aankomst en vertrek de gelegenheid de handen te wassen of, wanneer dit niet goed mogelijk is, handdesinfectiemiddel te gebruiken.

 • zorg voor voldoende (hand)zeep voor de dansers, medewerkers en docenten en papieren handdoekjes in toiletten.

 • ondernemers zorgen ervoor dat deurknoppen, prullen- bakken, pinautomaten en andere contactoppervlakken meerdere keren per dag worden schoongemaakt.

page3image3203581632 page3image3203581904

I

Algemeen vervolg

     

• les- en trainingsmaterialen:

 • dansers zorgen zoveel mogelijk voor eigen trainingsmaterialen en eigen kleding;

 • ondernemers zorgen ervoor dat na iedere les de barre8 (indien aanwezig) en andere attributen die tijdens de les worden gebruikt worden gereinigd;

 • indien sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote lichaamsdelen contact maken met het vloer- oppervlak, moet dit oppervlak na iedere les ook worden schoongemaakt; De ondernemer wijst een op de accommodatie aanwezige medewerker aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen (COVID-toezichthouder).

3

Gedragsregels

 • schud geen handen.

 • hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.

 • gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

4

Schoonmaak

 • de ondernemer zorgt dat de toiletten regelmatig worden schoongemaakt, minimaal meerdere keren per dag.

 • de ondernemer zorgt dat na iedere werkdag de gehele accommodatie goed schoon gemaakt wordt, volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

5

Naleving regels

De ondernemer is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de medewerkers, docenten en dansers en ziet daarop toe. Indien maatregelen niet worden nageleefd kan de ondernemer de desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op het terrein van de accommodatie van de ondernemer opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

De danser zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie zijn vastgesteld.

De ondernemer is verantwoordelijk voor de afstemming
met de gemeentelijke toezichthouder over de accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol en de naleving daarvan. De ondernemer wijst daarbij een op de accommodatie aanwezige medewerker (COVID-toezichthouder) aan als aanspreekpunt voor de gemeente.

De ondernemer zorgt voor een duidelijke instructie en begeleiding van de aangewezen COVID-toezichthouder. Voor de uitvoering van de taken zal voor deze medewerker dezelfde rechtsbescherming gelden als voor een preventiemedewerker7 Overal waar danszaal staat moet ook gelezen worden iedere andere ruimte waar dans kan worden beoefend. 8 Overal waar barre staat moet ook gelezen worden paal.

9 Overal waar les staat moet ook gelezen worden training of repetitie

II

Gezondheid

 

1

Medisch handelen

Lichte medische handelingen, in het kader van EHBO, kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn.

Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan raadpleegt de ondernemer eerst een arts om te informeren welke handelingen verricht mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermings- middelen nodig zijn.

In geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk is, belt de ondernemer het alarm- nummer 112 en stemt met de alarmcentrale af welke handelingen en bescherming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting van de hulpdiensten.

2

Gezondheid- scheck / triage

Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij dansers, medewerkers en docenten, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen informatie bij reservering van een les.

De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan het dansen, goed moet worden vast- gesteld of de danser gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of benauwdheids- klachten heeft. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen.
Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

Zie hier een overzicht van de vragen.

page5image3204106128

II

Gezondheid vervolg

 

3

Medewerkers en docenten10

Voor medewerkers en docenten geldt, aanvullend op wat bij gezondheidscheck staat, het volgende (steeds indien nodig/ gewenst in overleg met een bedrijfsarts en/of arbeids- hygiënist:

 • medewerkers en docenten die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk in de accommodatie (keuze medewerker of docent in overleg met de onder- nemer);

 • medewerkers en docenten met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen worden vrijgesteld van werk in de accommodatie (keuze medewerker of docent in overleg met de ondernemer);

 • medewerkers of docenten die (mantel)zorg dragen voor een persoon in een risicogroep kunnen eveneens worden vrij-gesteld van werk in de accommodatie (keuze mede- werker of docent in overleg met de ondernemer);

 • een medewerker of docent die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de ondernemer. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.

  De ondernemer zorgt dat medewerkers en docenten zoveel mogelijk in vaste teams werken.

4

Thuiswerk beleid medewerkers en docenten

De ondernemer zorgt ervoor dat werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, vanuit huis worden gedaan.

Bijvoorbeeld:
• het voorbereiden van lessen;
• administratie;
• het maken/geven van een video-dansles voor dansers die (nog) niet naar de locatie kunnen of mogen komen.

5

Aanvullend beleid

Algemeen uitgangspunt: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door goede triage (dansers, medewerkers én docenten) en het nemen van de verder beschreven maat- regelen is geen extra persoonlijke bescherming nodig binnen de accommodatie, zoals een niet-medisch mondneusmasker of handschoenen. De keuze voor gebruik van niet-medische mondneusmaskers en andere persoonlijke beschermings- middelen ligt echter bij de ondernemer, medewerkers, docenten en dansers zelf.

page6image3221723488

10 In zoverre de protocollen betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) leidend. Voorop staat dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers, maar ook van derden (denk aan klanten, passanten, leveranciers), gewaarborgd moet zijn op grond van de Arbowet. De Arbowet is een kaderwet.
Dat betekent dat er geen concrete regels in staan maar algemene beginselen en richtlijnen over het arbeids- omstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Zo ook het risico op besmetting met het nieuwe corona virus (COVID-19).

II

Gezondheid vervolg

     

De ondernemer plaatst een fysieke (kunststof) barrière, bijvoorbeeld bij balie/kassa/receptie, waar de 1,5 meter afstand niet haalbaar is.

Voor kwetsbare groepen maakt de ondernemer eventueel
met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist beleid zodat de accommodatie voor dansers en medewerkers zo veilig mogelijk is. Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een medewerker, docent of danser gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis.

Specifiek geldt de volgende maatregel voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking):

• als een danser uit deze categorie ziek wordt, dient deze direct door een ouder te worden opgehaald;

III

In en rond de accommodatie

 

1

Ruimte gebruik accommodatie en danszalen

De beschikbare ruimte in de accommodatie en op de dansvloer11 in het bijzonder dient zodanig ingezet te worden dat zoveel mogelijk afstand tussen dansers en tussen dansers en docenten /medewerkers conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven kan worden.

Om de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 13 jaar te kunnen waarborgen zal afhankelijk van de beschikbare ruimte en de dansvorm die wordt uitgevoerd de docent zorgen voor een uitgewerkt vloer en lesplan en een hierop gebaseerd maximaal aantal personen dat op de dansvloer aanwezig mag zijn.

Indien mogelijk voor “stationaire” dansen of oefeningen zorgt de docent dat de vloer en de barre (indien aanwezig) van markeringen worden voorzien om de afstandsregels te ondersteunen.

Het totale aantal personen (exclusief medewerkers en docenten) dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in één ruimte is door de rijksoverheid beperkt. Voor de actuele richtlijnen van het maxi- maal aantal personen in één ruimte zie de website van de rijksoverheid: Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

page7image3223505728

2

Ventilatie

Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen (zie link voor meer informatie). Volg de geldende richtlijnen en onderhouds- instructies voor het ventilatie- en/of airconditioningsysteem, waaronder het Bouwbesluit (zie ook de toelichting daarop).

page7image3223538160 page7image3223538432 page7image3223538768
11 Overal waar staat dansvloer moet ook worden gelezen podium, of een ander oppervlakte waarop dans wordt beoefend

III

In en rond de accommodatie vervolg

 

3

Aanwezigheid accommodatie

In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, met betrekking tot de afweging of een danser, medewerker of docent naar de accommodatie komt, geldt het volgende met betrekking tot aanwezigheid van dansers in een accommodatie.

De danser maakt een afspraak voor een vast aangewezen lestijd (lessenserie, op een vast tijdstip) of voor een specifieke lestijd (losse lessen zonder vaste regelmaat).

De ondernemer zorgt ervoor dat hij te allen tijde weet wie er aanwezig is in een accommodatie. De ondernemer legt dit tijdelijk vast, ten behoeve van eventueel Bron- en contact- onderzoek COVID-19.

Dansers wachten buiten de danszaal, met ‘social distancing’, tot de aangewezen / afgesproken lestijd voor zij naar binnen gaan.

De danser blijft niet langer aanwezig in de danszaal dan gedurende de afgesproken lestijd.

Specifiek gelden de volgende maatregelen voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking):

 • een danser uit deze categorie wordt door maximaal één ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger gebracht en opgehaald;

 • de persoon, die de danser brengt en haalt, doet dit op een vaste door de ondernemer aangewezen plek en betreedt de accommodatie niet;

 • indien een specifieke beperking van een danser hiertoe noodzaakt is afwijken van bovenstaande benoemde maatregel, tot betreden van de accommodatie door een begeleider in afstemming met de ondernemer mogelijk;

 • het is voor deze persoon toegestaan gedurende de les/ training buiten de danszaal te wachten.

page8image3222326704 page8image3222326976

4

Logistiek beleid accommodatie

Opties

 •  

 • heeft de accommodatie maar één ingang, faseer dan de

  toegang, bijvoorbeeld door wisselende gebruiks-/lestijden

  voor de verschillende danszalen te gebruiken;

 • de ondernemer hanteert looproutes binnen de accommodatie, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere accommodatie;

 • bij wisseling van groepen zorgt de ondernemer ervoor dat door alle aanwezigen, van 13 jaar en ouder, 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.

 • de ondernemer minimaliseert kassa-/balie-/receptie-contact.

 

5

Handenwas- gelegenheid en toilet

Handenwasgelegenheden binnen de accommodatie blijven open en toegankelijk voor de aanwezige personen.

III

In en rond de accommodatie vervolg

     

De ondernemer beperkt het aantal personen in de toilet- ruimtes, zodat dansers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. Laat dansers met in achtneming van ‘social distancing’ wachten.

Daarbij gelden de volgende maatregelen:

 • om toiletgebruik door dansers te minimaliseren, worden de

  dansers opgeroepen thuis gebruik te maken van het toilet.

 • de ondernemer zorgt voor voldoende (hand)zeep voor de

  dansers en papieren handdoekjes in de toiletruimte;

 • door de ondernemer wordt in de toilet ruimte een

  duidelijke instructie voor het correct wassen van de handen opgehangen;

 • de ondernemer draagt er zorg voor dat handenwas-gelegenheden en de toiletten regelmatig en optimaal gereinigd worden, meerdere keren per dag.

  Waar mogelijk zorgt de ondernemer ervoor dat voor mede- werkers en docenten een apart toilet beschikbaar is/aangewezen wordt.

 

6

Overige ruimtes

Het is in de accommodatie niet mogelijk voor dansers om gebruik te maken van kleedkamers, douches en andere faciliteiten van gelijke strekking;

Dansers komen in danskleding naar de accommodatie en hangen/leggen buitenschoenen en –kleding op een daartoe, door de ondernemer, aangewezen individuele plek.

7

Reizen

Alle medewerkers, docenten en dansers worden opgeroepen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de accommodatie te komen en waar mogelijk het gebruik van het OV te vermijden.

8

Algemene bepalingen voor leveranciers

 • houd 1,5 meter afstand;

 • meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert;

 • draag handschoenen;

 • spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden;

 • overweeg bezorging tot de deur.

 

Helaas mogen we muziekbestanden niet toesturen in verband met Buma en Sena regels maar met de naam van de song en de artiest is alle muziek op youtube of op andere muziekkanalen te vinden.

Playlist

Quickstep, Dancemonkey van Tones en I:, Slow hands van Niall Horan, rustige quickstep
Waltz, Rose van DJ Ice: Open Arms van Uli Essmann
Tango, Last tango van Esperanto: Caminito van Danny Malando
Chacha, Circels van Post Malone: So in love with you van Duke
Rumba, Cuando vuelva a tu lado van Nathalie Cole: To go beyond van Enya
Jive, 3 Nights van Dominic Fike: Blinding nights van the Weekend
Samba,Dura van Daddy Yankee: Me Gusta van Shakira

Boogie playlist gebruikt op 30 maart tijdens de online les.

I'm in love again van fats domino:

Fever van Elvis

The way she shakes that van Earl Thomas

Stood up van Ricky Nelson

Veel plezier.

Wij wensen iedereen op de eerste plaats een goede gezondheid toe. Hopelijk kan een beetje dans hieraan bijdrage.
Alle goeds toegewenst.
Guus en Chantal

Corona virus

Danscentrum Verspaandonk

Bewegen, samen en muziek is kort samengevat wat wij bieden.
Danscentrum Verspaandonk brengt mensen samen of inividueel in beweging op een ontspannen manier.
De effectiviteit en het plezier van bewegen wordt door oude en nieuwe muziek ondersteund.
De persoonlijke aanpak, de gastvrije sfeer en de flexibiliteit maken dansen ongedwongen en haalbaar voor iedereen ook voor diegenen met een drukke agenda.
De accomodatie aan de Kloosterdreef 84 beschikt in drie zalen over goede parketvloeren, professioneel geluid, en twee gezellige bars.
Chantal en Guus Verspaandonk die al decennia lang het danscentrum leiden zijn nog steeds besmet met het dansvirus en weten dit over te brengen op het ondersteunende team en op u.
Dat dit werkt is ook gezien door de jury van ondernemend Eindhoven die ons uitgeroepen heeft tot beste dansschool van Eindhoven. Het juryrapport: ‘Klantvriendelijk, prima prijs kwaliteit verhouding, overtuigend, opvallend, effectief en ook voor de massa’.
Dansscentrum Verspaandonk is het adres voor dansles, dans-middag en avonden, dansfeesten, shows, danssporttrainingen en wedstrijden maar ook voor zaalverhuur, bruiloft, party, receptie, feesten, koffietafel, presentaties, shows.

Kom jij ook dansen?

Leer nu dansen!

Bij Danscentrum Verspaandonk is dansles geen stijf gedoe maar een gezellig avondje uit waar je oude en nieuwe kennissen ontmoet. Er wordt gedanst in gezellige zalen op goede muziek, in kleding waarin je je prettig voelt. Steeds blijkt weer hoe makkelijk dansen is.
Dansavonden en vakantieplanning vind je in het activiteiten overzicht.

Nieuwbrief ontvangen?